Tietorakenteet ja algoritmit

syksy 2023

8. Verkkoalgoritmit

Verkko (graph) on tietorakenne, joka muodostuu solmuista (node) ja kaarista (edge). Esimerkiksi seuraavassa verkossa on 5 solmua ja 7 kaarta:

Solmun naapuri (neighbor) on toinen solmu, johon siitä pääsee kaarella. Esimerkiksi solmun 1 naapurit ovat solmut 2, 3 ja 4. Solmun aste (degree) on naapurien määrä. Esimerkiksi solmun 1 aste on 3, koska sillä on 3 naapuria.

Kahden solmun välinen polku (path) on kaaria pitkin kulkeva reitti. Tässä on joitakin mahdollisia polkuja solmusta 1 solmuun 5:

Esimerkkejä verkkojen käyttötarkoituksista:

Verkot ohjelmoinnissa

Tavallinen tapa käsitellä verkkoa ohjelmoinnissa on pitää muistissa kunkin solmun vieruslistaa (adjacency list). Solmun \(x\) vieruslista sisältää kaikki solmut, jotka ovat yhteydessä solmuun \(x\) kaarella.

Pythonissa voimme tallentaa verkon sanakirjana, jossa avaimet ovat solmuja ja arvot vieruslistoja. Esimerkkiverkko voidaan tallentaa seuraavasti:

graph = {
  1: [2, 3, 4],
  2: [1, 4, 5],
  3: [1, 4],
  4: [1, 2, 3, 5],
  5: [2, 4]
}

Usein on kätevää määritellä verkkoa varten luokka, jossa on metodi kaarien lisäämiseen. Luokka voidaan toteuttaa seuraavasti:

class Graph:
  def __init__(self, n):
    self.n = n
    self.graph = {node: [] for node in range(1, n + 1)}
    
  def add_edge(self, a, b):
    self.graph[a].append(b)
    self.graph[b].append(a)

Tässä konstruktorissa annetaan solmujen määrä n, jonka perusteella luodaan sanakirja graph, joka sisältää vieruslistat. Aluksi jokainen vieruslista on tyhjä, ja metodi add_edge lisää kaaren solmujen a ja b välille.

Nyt voimme luoda esimerkkiverkon näin:

g = Graph(5)

g.add_edge(1, 2)
g.add_edge(1, 3)
g.add_edge(1, 4)
g.add_edge(2, 4)
g.add_edge(2, 5)
g.add_edge(3, 4)
g.add_edge(4, 5)

Syvyyshaku

Syvyyshaku (depth-first search) eli DFS on menetelmä, jonka avulla voidaan käydä läpi kaikki verkon solmut, joihin pääsee lähtösolmusta kaaria pitkin. Syvyyshaku voidaan toteuttaa rekursiivisesti verkon vieruslistojen avulla.

Seuraava koodi toteuttaa syvyyshaun:

class DFS:
  def __init__(self, n):
    self.n = n
    self.graph = {node: [] for node in range(1, n + 1)}
    
  def add_edge(self, a, b):
    self.graph[a].append(b)
    self.graph[b].append(a)
    
  def visit(self, node):
    if node in self.visited:
      return
    print("visit node", node)
    self.visited.add(node)

    for next_node in self.graph[node]:
      self.visit(next_node)
    
  def search(self, start_node):
    self.visited = set()
    self.visit(start_node)

Metodi search aloittaa syvyyshaun solmusta start_node alkaen. Metodi luo ensin joukon visited, johon merkitään, missä solmuissa haku on käynyt. Tämän jälkeen metodi kutsuu rekursiivista metodia visit, joka toteuttaa haun.

Metodi visit saa parametriksi vierailtavan solmun node. Jos haku on käynyt solmussa, metodin suoritus päättyy, ja muuten solmu lisätään joukkoon visited. Tämän jälkeen metodi käy läpi solmun node vieruslistan ja kutsuu itseään rekursiivisesti jokaiselle solmun node naapurille.

Seuraava koodi esittelee syvyyshaun toimintaa:

d = DFS(5)

d.add_edge(1, 2)
d.add_edge(1, 3)
d.add_edge(1, 4)
d.add_edge(2, 4)
d.add_edge(2, 5)
d.add_edge(3, 4)
d.add_edge(4, 5)

d.search(1)
print("visited", d.visited)

Koodin tulostus on seuraava:

visit node 1
visit node 2
visit node 4
visit node 3
visit node 5
visited {1, 2, 3, 4, 5}

Komponentit ja yhtenäisyys

Verkon komponentti (component) sisältää solmut, jotka ovat yhteydessä toisiinsa kaaria pitkin. Esimerkiksi seuraavassa verkossa on kolme komponenttia: \(\{1,2,3\}\), \(\{4,5,6,7\}\) ja \(\{8\}\).

Verkko on yhtenäinen (connected), jos siinä on tasan yksi komponentti eli minkä tahansa kahden solmun välillä on reitti kaaria pitkin. Esimerkiksi seuraava verkko on yhtenäinen, koska sen ainoa komponentti on \(\{1,2,3,4,5\}\).

Esimerkiksi tieverkossa komponentti sisältää kaupungit, joiden välillä pystyy kulkemaan teitä pitkin. Tieverkko on yhtenäinen, jos minkä tahansa kahden kaupungin välillä on olemassa reitti teitä pitkin.

Syvyyshaun avulla voidaan etsiä verkon komponentit käymällä läpi verkon solmut ja aloittamalla uusi haku aina, kun vastaan tulee solmu, joka ei ole vielä missään komponentissa. Seuraava luokka Components toteuttaa etsinnän:

class Components:
  def __init__(self, n):
    self.n = n
    self.graph = {node: [] for node in range(1, n + 1)}
    
  def add_edge(self, a, b):
    self.graph[a].append(b)
    self.graph[b].append(a)
    
  def visit(self, node):
    if node in self.components:
      return
    self.components[node] = self.counter

    for next_node in self.graph[node]:
      self.visit(next_node)
    
  def find_components(self):
    self.counter = 0
    self.components = {}

    for node in range(1, self.n + 1):
      if node not in self.components:
        self.counter += 1
        self.visit(node)

Muuttujassa counter on komponenttien määrä. Aina kun vastaan tulee solmu, joka ei ole vielä missään komponentissa, muuttujan arvo kasvaa yhdellä. Sanakirja components kertoo kunkin solmun komponentin, ja siihen merkitään syvyyshaun aikana nykyinen muuttujan counter arvo.

Luokkaa voidaan käyttää seuraavasti:

c = Components(5)

c.add_edge(1, 2)
c.add_edge(3, 4)
c.add_edge(4, 5)

c.find_components()

print(c.counter) # 2
print(c.components) # {1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: 2, 5: 2}

Tässä tapauksessa verkossa on kaksi komponenttia. Ensimmäinen komponentti on \(\{1,2\}\) ja toinen komponentti on \(\{3,4,5\}\).

Leveyshaku

Leveyshaku (breadth-first search) eli BFS on toinen menetelmä verkon solmujen läpikäyntiin. Syvyyshaun tavoin leveyshaku aloittaa tietystä verkon solmusta ja käy kaikissa solmuissa, joihin alkusolmusta pääsee kaaria pitkin. Menetelmien erona on järjestys, jossa solmut käydään läpi.

Leveyshaku voidaan toteuttaa seuraavasti:

class BFS:
  def __init__(self, n):
    self.n = n
    self.graph = {node: [] for node in range(1, n + 1)}

  def add_edge(self, a, b):
    self.graph[a].append(b)
    self.graph[b].append(a)

  def search(self, start_node):
    self.visited = set()

    queue = [start_node]
    self.visited.add(start_node)

    for node in queue:
      print("visited", node)
      for next_node in self.graph[node]:
        if next_node not in self.visited:
          queue.append(next_node)
          self.visited.add(next_node)

Ideana on luoda lista queue, jossa on jono käsiteltävistä solmuista. Ensin listalle laitetaan alkusolmu start_node. Joka askeleella haku ottaa käsittelyyn seuraavan solmun node jonosta ja käy läpi solmun vieruslistan. Haku lisää jonon loppuun kaikki solmut, joihin solmusta node pääsee ja joita ei ole lisätty aiemmin.

Seuraava koodi esittelee leveyshaun toimintaa:

b = BFS(5)

b.add_edge(1, 2)
b.add_edge(1, 3)
b.add_edge(1, 4)
b.add_edge(2, 4)
b.add_edge(2, 5)
b.add_edge(3, 4)
b.add_edge(4, 5)

b.search(1)
print(b.visited)

Koodin tulostus on seuraava:

visited 1
visited 2
visited 3
visited 4
visited 5
{1, 2, 3, 4, 5}

Lyhimmät polut

Kahden verkon solmun välinen lyhin polku (shortest path) on niiden välinen reitti, jossa on mahdollisimman vähän kaaria. Solmujen etäisyys (distance) on niiden välisen lyhimmän polun pituus.

Esimerkiksi seuraavassa verkossa lyhin polku solmusta 1 solmuun 5 on kulkea ensin solmusta 1 solmuun 4 ja sitten solmusta 4 solmuun 5. Lyhimmällä polulla on 2 kaarta, joten solmujen 1 ja 5 etäisyys on 2.

Leveyshaun ominaisuutena on, että se käy solmut läpi järjestyksessä sen mukaan, mikä on niiden etäisyys lähtösolmusta. Tämän ansiosta leveyshakua voidaan käyttää verkon lyhimpien polkujen etsimiseen. Leveyshaulla voidaan etsiä lyhimmät polut lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin.

Seuraava luokka etsii lyhimmät polut lähtösolmusta alkaen:

class ShortestPaths:
  def __init__(self, n):
    self.n = n
    self.graph = {node: [] for node in range(1, n + 1)}

  def add_edge(self, a, b):
    self.graph[a].append(b)
    self.graph[b].append(a)

  def find_paths(self, start_node):
    self.distances = {}
    self.previous = {}

    self.distances[start_node] = 0
    self.previous[start_node] = None
    queue = [start_node]

    for node in queue:
      distance = self.distances[node]
      for next_node in self.graph[node]:
        if next_node not in self.distances:
          self.distances[next_node] = distance + 1
          self.previous[next_node] = node
          queue.append(next_node)

Sanakirja distances sisältää etäisyydet lähtösolmusta kaikkiin solmuihin, joihin pääsee kulkemaan kaaria pitkin. Kun solmu tulee vastaan leveyshaussa, sen etäisyydeksi asetetaan yhtä suurempi kuin edellisen solmun etäisyys.

Sanakirja previous sisältää kunkin solmun edellisen solmun lyhimmällä polulla. Tämän sanakirjan avulla voidaan leveyshaun jälkeen etsiä käänteisessä järjestyksessä solmut, jotka ovat lyhimmän polun varrella.

Esimerkiksi seuraava koodi etsii lyhimmät polut solmusta 1 alkaen, tulostaa etäisyydet solmuihin sekä etsii solmuun 5 johtavan lyhimmän polun.

s = ShortestPaths(5)

s.add_edge(1, 2)
s.add_edge(1, 3)
s.add_edge(1, 4)
s.add_edge(2, 4)
s.add_edge(2, 5)
s.add_edge(3, 4)
s.add_edge(4, 5)

s.find_paths(1)

print(s.distances) # {1: 0, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 2}

node = 5
path = []
while node:
  path.append(node)
  node = s.previous[node]
  
path.reverse()
print(path) # [1, 2, 5]

Huomaa, että polun etsinnässä polku muodostuu takaperin, koska sanakirja previous kertoo edellisen solmun polulla. Tämän takia polku käännetään ympäri metodilla reverse ennen tulostamista.

Labyrintti verkkona

Tarkastellaan seuraavaa labyrinttia, jossa valkoiset ruudut ovat lattiaa ja mustat ruudut ovat seinää:

Voimme käyttää syvyys- ja leveyshakua reittien etsimiseen labyrintissa. Tässä tapauksessa voimme ajatella, että verkon solmuja ovat labyrintin lattiaruudut ja kahden solmun välillä on kaari, jos ruudut ovat vierekkäin labyrintissa.

Yksi tapa toteuttaa haku olisi rakentaa ensin verkko labyrintin kuvauksen perusteella. Kuitenkin voimme myös toteuttaa haun suoraan labyrinttiin. Seuraava koodi näyttää, miten voimme käydä läpi labyrintin ruudut syvyyshaun avulla:

def explore(grid, y, x):
  if grid[y][x] != 0:
    return

  print("visit", y, x)
  grid[y][x] = 2

  explore(grid, y-1, x)
  explore(grid, y+1, x)
  explore(grid, y, x-1)
  explore(grid, y, x+1)

grid = [[1,1,1,1,1,1,1,1],
    [1,0,0,0,0,0,0,1],
    [1,0,1,0,1,1,0,1],
    [1,0,1,1,0,0,0,1],
    [1,0,0,0,0,1,0,1],
    [1,1,1,1,1,1,1,1]]

explore(grid, 1, 1)

for row in grid:
  print(row)

Labyrintti on tallennettuna kaksiulotteisena listana, jossa luku 0 tarkoittaa lattiaruutua ja luku 1 tarkoittaa seinäruutua. Funktio explore suorittaa syvyyshaun labyrintissa niin, että lattiaruutuihin merkitään luku 2.

Funktio explore tarkastaa ensin, mikä luku annetussa ruudussa on. Jos luku ei ole 0, funktio päättyy heti, koska kyseessä on silloin seinäruutu tai lattiaruutu, jossa on jo käyty aiemmin. Jos luku on 0, funktio jatkuu ja merkitsee ruutuun luvun 2. Tämän jälkeen funktio jatkaa rekursiivisesti hakua ruudun viereisiin ruutuihin ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Koodin suoritus antaa seuraavan tuloksen:

visit 1 1
visit 2 1
visit 3 1
visit 4 1
visit 4 2
visit 4 3
visit 4 4
visit 3 4
visit 3 5
visit 3 6
visit 2 6
visit 1 6
visit 1 5
visit 1 4
visit 1 3
visit 2 3
visit 1 2
visit 4 6
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1]
[1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1]
[1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1]
[1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]